Опис на осумте нивоа на EQF (Европската рамка за квалификации)

Секое од 8. нивоа на EQF е дефинирано со збир на дескриптори, кои ги означуваат резултатите од учењето релевантни за квалификациите на тоа ниво во кој било систем на квалификации.

Резултатите од учењето се дефинирани во однос на:

Знаење: во контекст на EQF, знаењето се опишува како теоретско и/или фактичко.

Вештини: Во контекст на EQF, вештините се опишуваат како когнитивно (вклучува употреба на логично, интуитивно и креативно размислување) и практично (вклучително мануелна умешност и употреба на методи, материјали, алатки и инструменти).

Одговорност и автономија: Во контекст на EQF, одговорноста и автономијата се опишани како способност на ученикот самостојно и одговорно да применува знаења и вештини.

Компатибилност со Рамката за квалификации на Европската област на високото образование

Рамката за квалификации на Европската област на високото образование обезбедува дескриптори за три циклуси, договорени од министрите одговорни за високото образование на нивниот состанок во Берген во мај 2005 година, во рамките на Болоњскиот процес.

Секој дескриптор на циклус нуди општа изјава за типични очекувања за достигнувања и способности поврзани со квалификации што претставуваат крај на тој циклус.

1. Дескрипторот за краткиот циклус развиен од Заедничката иницијатива за квалитет, како дел од Болоњскиот процес, (во рамките или поврзан со првиот циклус), одговара на резултатите од учењето за EQF ниво 5.

2. Дескрипторот за првиот циклус одговара на резултатите од учењето за EQF ниво 6.

3. Дескрипторот за вториот циклус одговара на резултатите од учењето за EQF ниво 7.

4. Дескрипторот за третиот циклус одговара на резултатите од учењето за EQF ниво 8.