Beskrivelse av de åtte EQF-nivåene

Each of the 8 levels of the EQF is defined by a set of descriptors indicating the learning outcomes relevant to qualifications at that level in any qualifications system.

The learning outcomes are defined in terms of: 

Kunnskap: I EQF-sammenheng beskrives kunnskap som teoretisk og/eller faktabasert.

Ferdigheter: I EQF-sammenheng beskrives ferdigheter som kognitive (når de krever logisk, intuitiv eller kreativ tenking) eller praktiske (når de krever manuell dyktighet og omfatter bruk av metoder, materialer, verktøy og instrumenter).

Ansvarlighet og selvstendighet: I EQF-sammenheng er ansvarlighet og selvstendighet evnen til å anvende kunnskap og ferdigheter man har lært på selvstendig og ansvarlig vis.

Samsvar med rammen for kvalifikasjoner i europeisk høyere utdanning.


Rammen for kvalifikasjoner i europeisk høyere utdanning fastsetter deskriptorer for tre sykluser som utdanningsministrene godkjente på et møte i Bergen i mai 2005 som et ledd i Bolognaprosessen. En syklusdeskriptor er et generelt utsagn om de resultater og ferdigheter som normalt kan forventes av en person som fullfører en syklus og oppnår en kvalifikasjon.
 

  1. Deskriptoren for kort syklus innen høyere utdanning, som kan inngå i eller være knyttet til første syklus, svarer til et læringsutbytte på EQF-nivå 5 (deskriptorene ble utviklet som et felles kvalitetsinitiativ i Bolognaprosessen).
  2. Deskriptoren for første syklus svarer til et læringsutbytte på EQF-nivå 6.
  3. Deskriptoren for andre syklus svarer til et læringsutbytte på EQF-nivå 7.
  4. Deskriptoren for tredje syklus svarer til et læringsutbytte på EQF-nivå 8.