Opis osam nivoa EOK-a

Svaki od 8 nivoa EOK-a je definisan skupom deskriptora koji ukazuju na ishode učenja relevantne za kvalifikacije na tom nivou u bilo kom kvalifikacionom sistemu.

Ishodi učenja su definisani u smislu:

Znanja: u kontekstu EOK-a, znanje se opisuje kao teorijsko i/ili činjenično.

Vještina: U kontekstu EOK-a, vještine su opisane kao kognitivne (uključujući korišćenje logičkog, intuitivnog i kreativnog razmišljanja) i praktične (uključujući ručnu spretnost i korišćenje metoda, materijala, alata i instrumenata).

Odgovornost i autonomija: U kontekstu EOK-a, odgovornost i autonomija se opisuju kao sposobnost učenika da samostalno i odgovorno primjenjuje znanja i vještine.

Kompatibilnost sa Okvirom kvalifikacija Evropskog prostora visokog obrazovanja

Okvir kvalifikacija Evropskog prostora visokog obrazovanja daje deskriptore za tri ciklusa koje su dogovorili ministri nadležni za visoko obrazovanje na sastanku u Bergenu u maju 2005. godine u okviru Bolonjskog procesa. Svaki deskriptor ciklusa nudi generičku izjavu o tipičnim očekivanjima dostignuća i sposobnosti povezanih sa kvalifikacijama koje predstavljaju kraj tog ciklusa.


1.   Deskriptor za kratki ciklus koji je razvila Zajednička inicijativa za kvalitet kao dio Bolonjskog procesa (u okviru prvog ciklusa ili povezan s njim) odgovara ishodima učenja za nivo 5 EOK-a.


2.   Deskriptor za prvi ciklus odgovara ishodima učenja za nivo 6 EOK-a.


3.   Deskriptor za drugi ciklus odgovara ishodima učenja za nivo 7 EOK-a.


4.   Deskriptor za treći ciklus odgovara ishodima učenja za nivo 8 EOK-a.