Opis ośmiu poziomów ERK

Każdy z 8 poziomów jest zdefiniowany za pomocą zbioru charakterystyk efektów uczenia się odpowiadających kwalifikacjom na danym poziomie w dowolnym systemie kwalifikacji.

Efekty uczenia się dokonywane w kategoriach:

Wiedza: W kontekście ERK wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną.

Umiejętności: W kontekście ERK umiejętności opisuje się jako poznawcze (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność manualną i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów).

Odpowiedzialność i autonomia: W kontekście ERK odpowiedzialność i autonomię opisuje się jako zdolność osoby uczącej się do stosowania wiedzy i umiejętności w sposób autonomiczny i odpowiedzialny.

Zgodność z ramami kwalifikacji dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego


W ramach kwalifikacji dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego przewidziano charakterystyki trzech cykli uzgodnionych przez ministrów szkolnictwa wyższego na spotkaniu w Bergen w maju 2005 r. w ramach procesu bolońskiego. Charakterystyka każdego cyklu oferuje ogólne określenie typowych oczekiwań w zakresie osiągnięć i umiejętności związanych z kwalifikacjami odzwierciedlającymi koniec danego cyklu.


1.    Charakterystyka krótkiego cyklu (który może być powiązany z pierwszym cyklem lub stanowić jego część) opracowana przez Wspólną Inicjatywę Jakości jako część procesu bolońskiego, odpowiada efektom uczenia się z poziomu 5 ERK.


2.    Charakterystyka pierwszego cyklu odpowiada efektom uczenia się z poziomu 6 EQF.


3.    Charakterystyka drugiego cyklu odpowiada efektom uczenia się z poziomu 7 EQF.


4.    Charakterystyka trzeciego cyklu odpowiada efektom uczenia się z poziomu 8 EQF.