Popis osmi úrovní evropského rámce kvalifikací

Každá z osmi úrovní je definována souborem deskriptorů označujících výsledky učení, které odpovídají kvalifikacím na dané úrovni v jakémkoli systému kvalifikací.

Výsledky učení jsou vymezeny na základě:

Znalosti: Znalosti jsou v souvislosti s EQF popisovány jako teoretické nebo faktické.

Dovednosti: Dovednosti jsou v souvislosti s EQF popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení) a praktické (zahrnující manuální zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a přístrojů).

Odpovědnost a samostatnost: V souvislosti s EQF jsou „odpovědnost a samostatnost“ popsány jako schopnost dotyčné osoby samostatně a odpovědně uplatnit znalosti a dovednosti.

Slučitelnost s rámcem pro kvalifikace v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání


Rámec pro kvalifikace v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání stanoví deskriptory pro tři cykly, na nichž se dohodli ministři příslušní pro vysokoškolské vzdělávání na svém zasedání v Bergenu v květnu roku 2005 v rámci boloňského procesu. Každý deskriptor cyklu poskytuje obecně použitelné vyjádření obvykle očekávaných výsledků a schopností, jež jsou spojovány s kvalifikací, která představuje konec tohoto cyklu.


1.    Deskriptor pro krátký cyklus vysokoškolského vzdělávání (který může být uskutečňován v rámci prvního cyklu nebo ve spojitosti s ním), který byl vypracován v rámci společné iniciativy pro kvalitu při boloňském procesu, odpovídá výsledkům učení pro pátou úroveň EQF.


2.    Deskriptor pro první cyklus odpovídá výsledkům učení pro šestou úroveň EQF.


3.    Deskriptor pro druhý cyklus odpovídá výsledkům učení pro sedmou úroveň EQF.


4.    Deskriptor pro třetí cyklus odpovídá výsledkům učení pro osmou úroveň EQF.