Podmínky používání platformy Europass

Úvod

Služby platformy Europass jsou vám poskytovány za těchto podmínek. Vstupem na platformu Europass nebo jejím používáním vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami a jste jimi vázáni.

Evropská komise jako vlastník platformy má povinnost zajistit, aby byla platforma bezpečná, důvěryhodná a přístupná všem uživatelům. Proto byl zaveden soubor podmínek, které používání platformy upravují a zajišťují, aby byla využívána k zamýšlenému účelu, kterým je podpora větší transparentnosti kvalifikací a schopností díky portfoliu nástrojů a dokumentů. V zájmu zachování bezpečného, zabezpečeného a spravedlivého prostředí pro všechny uživatele je proto nezbytné, abyste si byli těchto podmínek vědomi a řídili se jimi.

Pro používání platformy Europass platí tyto podmínky:

Nezákonný nebo zavádějící obsah

Na platformě Europass smíte nahrávat, ukládat nebo sdílet pouze takový obsah, který odpovídá zamýšlenému účelu Europassu. Platformu Europass nesmíte používat k nahrávání, ukládání nebo sdílení jakéhokoli nezákonného nebo zavádějícího obsahu, mimo jiné nepravdivých informací, plagiátorství nebo obsahu porušujícího práva duševního vlastnictví (tj. obsahu, který porušuje práva duševního vlastnictví jiných osob, jako jsou např. materiály chráněné autorským právem nebo ochranné známky).

Ochrana soukromí a údajů

Máte povinnost respektovat soukromí ostatních uživatelů a dodržovat pravidla ochrany údajů. Bez výslovného souhlasu vlastníka zde nesmíte nahrávat ani sdílet žádné citlivé nebo osobní informace.

Etické chování

Platformu Europass musíte používat etickým, respektujícím způsobem a vyvarovat se jakýchkoli kroků, které by mohly ostatní uživatele poškodit či být vůči nim zneužívající nebo diskriminační. Nesmíte zde nahrávat, ukládat ani sdílet žádný neetický nebo nevhodný obsah.

Bezpečnost

Za zajištění bezpečnosti vašeho účtu odpovídáte vy, a to tím, že si vytvoříte silné heslo a zachováte jeho důvěrnost. Nesdílejte informace o vašem účtu s ostatními ani od nikoho jiného nevyžadujte jeho přihlašovací údaje. Kromě toho vám doporučujeme podniknout další přiměřené kroky k zajištění bezpečnosti vašeho účtu, například aktivací dvoufaktorové autentizace, kterou nabízí služba EU Login.

Změna podmínek používání

Evropská komise si vyhrazuje právo tyto podmínky používání kdykoli změnit. Každá taková změna bude na platformě Europass oznámena, přičemž pokud budete platformu dále používat, vyjadřujete tím souhlas s nejnovější verzí těchto podmínek.

Používáním platformy Europass potvrzujete a souhlasíte s dodržováním opatření a předpisů uvedených v těchto podmínkách používání.

V případě porušení těchto podmínek si Evropská komise vyhrazuje právo odstranit veškerý obsah, který lze považovat za nezákonný, zavádějící, neetický nebo jinak nevhodný. Komise si dále vyhrazuje právo dočasně nebo trvale omezit, pozastavit nebo zablokovat přístup k této platformě každému uživateli, který je s těmito podmínkami v rozporu, a zároveň smazat veškeré údaje související s daným účtem. Za ztráty nebo škodu vyplývající z uvedených kroků nenese Evropská komise žádnou odpovědnost.

Děkujeme vám za spolupráci a dodržování těchto podmínek.