Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας Europass

Εισαγωγή

Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας Europass σάς παρέχονται με την επιφύλαξη των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων. Με την πρόσβαση στην πλατφόρμα μας ή τη χρήση αυτής, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ιδιοκτήτρια της πλατφόρμας, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι η πλατφόρμα είναι ασφαλής, αξιόπιστη και προσβάσιμη σε όλα τα άτομα. Για τον λόγο αυτό, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της πλατφόρμας και διασφαλίζουν ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δηλαδή την προώθηση της καλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τα προσόντα και τις ικανότητες των ατόμων μέσω ενός χαρτοφυλακίου εργαλείων και εγγράφων. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε και να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για τη διατήρηση ενός ασφαλούς, προστατευμένου και δίκαιου περιβάλλοντος για όλα τα άτομα που τη χρησιμοποιούν.

Ως εκ τούτου, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας Europass:

Παράνομο ή παραπλανητικό περιεχόμενο

Μπορείτε να αναφορτώνετε, να αποθηκεύετε και να κοινοποιείτε στην πλατφόρμα Europass αποκλειστικά περιεχόμενο που ευθυγραμμίζεται με τον επιδιωκόμενο σκοπό της. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Europass για να αναφορτώνετε, να αποθηκεύετε ή να κοινοποιείτε οποιοδήποτε παράνομο ή παραπλανητικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ψευδών πληροφοριών, λογοκλοπής ή παραβιάσεων της διανοητικής ιδιοκτησίας (περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας άλλων, όπως υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικά σήματα).

Προστασία ιδιωτικής ζωής και δεδομένων

Πρέπει να σέβεστε την ιδιωτική ζωή άλλων χρηστών και να συμμορφώνεστε με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Δεν πρέπει να αναφορτώνετε ή να κοινοποιείτε ευαίσθητες ή προσωπικές πληροφορίες χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των ιδιοκτητών τους.

Δεοντολογική συμπεριφορά

Πρέπει να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Europass με δεοντολογικό τρόπο και σεβασμό, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να είναι επιβλαβής, καταχρηστική ή μεροληπτική σε βάρος άλλων. Δεν πρέπει να αναφορτώνετε, να αποθηκεύετε ή να κοινοποιείτε ανήθικο ή ακατάλληλο περιεχόμενο.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια του λογαριασμού σας, με τον ορισμό ισχυρού κωδικού πρόσβασης και την τήρηση της μυστικότητας αυτού, είναι προσωπική σας ευθύνη. Μην κοινοποιείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε άλλα άτομα και μη ζητάτε τα στοιχεία σύνδεσης σε λογαριασμό άλλων. Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε πρόσθετα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσετε την ασφάλεια του λογαριασμού σας, μεταξύ άλλων μέσω της ενεργοποίησης του ελέγχου ταυτοποίησης δύο παραγόντων που προσφέρει το EU Login.

Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσης του Europass

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Κάθε τέτοια αλλαγή θα κοινοποιείται στην πλατφόρμα Europass και η συνέχιση χρήσης της πλατφόρμας από εσάς θα συνεπάγεται τη σύμφωνη γνώμη σας με την τελευταία έκδοση των όρων και προϋποθέσεων.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Europass, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις πολιτικές και τους κανονισμούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει κάθε περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί παράνομο, παραπλανητικό, ανήθικο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ακατάλληλο. Η Επιτροπή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να περιορίσει προσωρινά ή μόνιμα, να αναστείλει ή να εμποδίσει την πρόσβαση στην πλατφόρμα σε κάθε άτομο που παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και να διαγράψει τυχόν δεδομένα που συνδέονται με σχετικούς λογαριασμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που απορρέει από μια τέτοια πράξη.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την τήρηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.