Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Η παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. (προς ενημέρωση)

Πράξη επεξεργασίας: Πλατφόρμα Europass

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: ΓΔ EMPL

Αριθμός αναφοράς: DPR-EC-04686.2