Παράρτημα διπλώματος

Τι είναι;

Είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παραδείγματα

Συμπληρώνει τις πληροφορίες που ήδη περιλαμβάνονται στα πρωτότυπα διπλώματα ή πτυχία, διευκολύνοντας την κατανόησή τους, ιδίως από εργοδότες ή οργανισμούς εκτός της χώρας έκδοσής τους.

Για ποιον προορίζεται;

Το παράρτημα διπλώματος Europass χορηγείται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με το πτυχίο το ή δίπλωμα τους.

Τι δεν είναι;

Το παράρτημα διπλώματος Europass δεν αποτελεί:

  • υποκατάστατο του πρωτότυπου διπλώματος ή πτυχίου
  • εγγύηση αναγνώρισης του διπλώματος ή πτυχίου.

Από πού μπορείτε να το προμηθευτείτε

Το παράρτημα διπλώματος Europass χορηγείται από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εξέδωσε το πρωτότυπο δίπλωμα ή τίτλο.

Τεχνική υποστήριξη

Πρόσβαση στο πεδίο αυτό παρέχεται μόνον σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το Εθνικό Κέντρο Europass της χώρας σας.