εθνικά κέντρα Europass

Το Europass δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες. Τα εθνικά κέντρα Europass συντονίζουν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το Europass σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Europass. Αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής για κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που ενδιαφέρεται να κάνει χρήση του Europass ή να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

top angle photo of woman stillon the floor working on her laptop

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εθνικό κέντρο Europass της χώρας σας ή της χώρας στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε ή να παρακολουθήσετε μαθήματα.

Επιλέξτε χώρα:

In case of technical issues please contact the Europass Helpdesk