националните центри на Европас

Европас е активна во повеќе од 30 земји. Европас националниот центар ги координира сите активности поврзани со Европас во секоја земја што партиципира во Европас. Тоа е појдовна точка на контакт за кое било лице или организација заинтересирани за користење или учење повеќе за Европас.

top angle photo of woman stillon the floor working on her laptop

Може да го контактирате Европас националниот центар во вашата земја или во земјата за која сте заинтересирани да работите или да учите.

Изберете земја:

In case of technical issues please contact the Europass Helpdesk

Можеби ќе ве интересира да прочитате