Национални квалификациски рамки (НКР))

Земјите членки на ЕУ и 11 други земји се обврзаа на спроведување на ЕКР за да го направат поефикасно олеснувањето на разбирањето на националните, меѓународните и квалификациите на трети земји од страна на работодавците, работниците и учениците. Дознајте повеќе за спроведувањето на ЕКР во овие земји.

Изберете од земјите подолу за да видите:

 

Споредете ги националните квалификациски рамки низ цела Европа

Цедефоп Европски систем на НКФ