Додаток на сертификат

Што е тоа

Документ што го опишува знаењето и вештините стекнати од носителите на сертификатите за стручна обука. Примери

Обезбедува дополнителни информации на она што веќе е опишано во официјалните сертификати и/или транскрипти, со што ги прави поразбирливи, особено за работодавачите и институциите во странство.

За кого е

Секое лице носител на сертификат за стручно образование и обука.

Што не е

Еуропас додатокот на сертификат не е:

  • Замена за оригиналниот сертификат;
  • Систем што автоматски гарантира признавање/нострификација.

Каде може да се добие

Најголем број земји воспоставија Национални листи за Додатоци на сертификати.

Во спротивно, контактирајте ја вашата Национална референтна точка.