De gebruiksvoorwaarden van Europass

Inleiding

U kan van de diensten van het Europass-platform gebruikmaken als u zich aan de volgende voorwaarden houdt. Als u van ons platform gebruikmaakt, stemt u met deze gebruiksvoorwaarden in.

De Europese Commissie is er als eigenaar van het platform voor verantwoordelijk dat het platform veilig, betrouwbaar en voor alle gebruikers toegankelijk is. Daarom is een reeks voorwaarden voor het gebruik van het platform vastgesteld om ervoor te zorgen dat het platform wordt gebruikt voor het beoogde doel: de transparantie van kwalificaties en competenties verbeteren via een portefeuille van tools en documenten. Het is belangrijk dat u deze voorwaarden kent en naleeft met het oog op een veilige, beveiligde en faire omgeving voor alle gebruikers.

Daarom gelden de volgende voorwaarden voor het gebruik van het Europass-platform:

Illegale of misleidende inhoud

U mag op het Europass-platform alleen inhoud uploaden, opslaan of delen die aan het beoogde doel van Europass beantwoordt. U mag het Europass-platform niet gebruiken om illegale of misleidende inhoud te uploaden, op te slaan of te delen. Onder illegale of misleidende inhoud wordt onder meer (maar niet alleen) verstaan: valse informatie, plagiaat en schendingen van de intellectuele eigendom (inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zoals auteursrechtelijk beschermd materiaal of handelsmerken).

Privacy en gegevensbescherming

U moet de privacy van andere gebruikers eerbiedigen en de regels inzake gegevensbescherming naleven. U mag geen gevoelige of persoonlijke informatie uploaden of delen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Ethisch gedrag

U moet het Europass-platform op ethische en respectvolle wijze gebruiken en alles wat schadelijk, beledigend of discriminerend voor anderen kan zijn vermijden. U mag geen onethische of ongepaste inhoud uploaden, opslaan of delen.

Beveiliging

U moet uw account beveiligen door een sterk wachtwoord aan te maken waartoe u alleen toegang heeft. Deel uw accountgegevens niet met anderen en vraag nooit de inloggegevens van een ander account. U kunt extra maatregelen nemen om uw account te beveiligen, bijvoorbeeld door de tweefactorauthenticatie van EU Login te activeren.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

De Europese Commissie behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op het platform gemeld. Als u daarna verder van het Europass-platform gebruikmaakt, impliceert dit dat u met de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden instemt.

Door van het Europass-platform gebruik te maken stemt u in met de beleidsmaatregelen en de voorschriften die in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

Als u de gebruiksvoorwaarden schendt, behoudt de Europese Commissie zich het recht voor om inhoud te verwijderen die als illegaal, misleidend, onethisch of anderszins ongepast kan worden beschouwd. De Commissie behoudt zich ook het recht voor om de toegang van gebruikers die de gebruiksvoorwaarden schenden, tot dit platform tijdelijk of permanent te beperken, op te schorten of te blokkeren en alle data met betrekking tot deze accounts te wissen. De Europese Commissie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een dergelijke maatregel.

Hartelijk dank voor uw medewerking en voor de naleving van deze voorwaarden.