Europass – podmienky používania

Úvod

Služby platformy Europass sa vám poskytujú za nasledujúcich podmienok. Prístupom k našej platforme alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete týmito podmienkami používania viazaná/viazaný.

Európska komisia ako vlastník platformy je zodpovedná za to, aby bola platforma bezpečná, dôveryhodná a dostupná všetkým používateľom. Preto bol zavedený súbor podmienok, ktorými sa riadi používanie platformy a ktoré zabezpečujú, aby sa platforma používala na zamýšľaný účel: na podporu lepšej transparentnosti kvalifikácií a kompetencií prostredníctvom portfólia nástrojov a dokumentov. V záujme zachovania bezpečného, chráneného a spravodlivého prostredia pre všetkých používateľov je dôležité, aby ste si boli týchto podmienok vedomí a dodržiavali ich.

Preto platia tieto podmienky používania platformy Europass:

Nezákonný alebo zavádzajúci obsah

Na platformu Europass môžete nahrávať, ukladať alebo na nej zdieľať len obsah, ktorý je v súlade so zamýšľaným účelom Europassu. Platformu Europass nesmiete používať na nahrávanie, ukladanie ani zdieľanie nezákonného alebo zavádzajúceho obsahu, okrem iného vrátane nepravdivých informácií, plagiátorstva alebo porušení duševného vlastníctva (obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva iných osôb, ako je materiál chránený autorským právom alebo ochrannými známkami).

Ochrana súkromia a údajov

Musíte rešpektovať súkromie ostatných používateľov a dodržiavať pravidlá ochrany údajov. Bez výslovného súhlasu vlastníka nesmiete nahrávať ani zdieľať žiadne citlivé alebo osobné informácie.

Etické správanie

Platformu Europass musíte používať eticky a s rešpektom, aby ste sa vyhli akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli byť škodlivé, hanlivé alebo diskriminačné voči ostatným. Nesmiete nahrávať, uchovávať ani zdieľať žiadny neetický alebo nevhodný obsah.

Bezpečnosť

Je vašou povinnosťou zachovať bezpečnosť vášho účtu vytvorením silného hesla a jeho ochranou. Neposkytujte informácie o svojom účte iným osobám ani nepožadujte prihlasovacie údaje na účet inej osoby. Okrem toho môžete podniknúť ďalšie primerané kroky na zaistenie bezpečnosti vášho účtu, okrem iného vrátane aktivácie dvojstupňovej autentifikácie, ktorú ponúka služba EU Login.

Zmena podmienok používania

Európska komisia si vyhradzuje právo tieto podmienky používania kedykoľvek zmeniť. Každá takáto zmena bude oznámená na platforme a ak budete platformu Europass naďalej používať, bude sa to považovať za váš súhlas s najnovšou verziou podmienok.

Používaním platformy Europass potvrdzujete, že budete dodržiavať politiky a predpisy uvedené v týchto podmienkach používania a že s nimi súhlasíte.

V prípade akéhokoľvek porušenia podmienok si Európska komisia vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý možno považovať za nezákonný, zavádzajúci, neetický alebo akokoľvek inak nevhodný. Komisia si ďalej vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť, pozastaviť alebo zablokovať prístup k tejto platforme ktorémukoľvek používateľovi, ktorý porušuje podmienky, ako aj vymazať všetky údaje súvisiace s týmito účtami. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo škodu vyplývajúcu z takého konania.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a dodržiavanie týchto podmienok.