Príprava na štúdium v zahraničí

Ak plánujete študovať alebo absolvovať odbornú prípravu v inej krajine EÚ, budete musieť inštitúcii vzdelávania alebo odbornej prípravy predložiť doklad o vašej kvalifikácii (akademický titul, diplom alebo osvedčenie o odbornej príprave). Tento zoznam tipov a informácií vám môže pomôcť pri uznaní vašej kvalifikácie a štúdiu v zahraničí.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Overte si základné informácie

Pri hľadaní kurzu si overte informácie o poplatkoch za štúdium, dĺžku štúdia, postup podávania prihlášok a podmienky pre uznávanie štúdia v zahraničí. 

Ak odchádzate na študentský výmenný pobyt do inej krajiny, vyžiadajte si jasné informácie od vašej domovskej a hostiteľskej inštitúcie o jednotlivých kurzoch, hodnotení a príslušných skúškach.

Informácie o uznávaní kvalifikácií

V prípade potreby ďalších informácií sa obráťte na centrum ENIC-NARIC v príslušnej krajine. Centrá ENIC-NARIC ponúkajú hodnotenie zahraničných kvalifikácií a poradenstvo o ich uznávaní, ktoré vám môžu pomôcť vysvetliť vašu kvalifikáciu inštitúciám vzdelávania a odbornej prípravy.

Informácie o úrovni vašej kvalifikácie môžete uviesť v Europass-životopise a v dokumentácii priloženej k vašej prihláške, aby ľudia mohli lepšie porozumieť vašej kvalifikácii. Vzdelávacia inštitúcia, ktorú ste navštevovali, by vám mala byť schopná poskytnúť viac informácií o vašej kvalifikácii.

Overte si jednotlivé úrovne kvalifikácie a porovnajte ich 

Zistite si, aká je úroveň vašej kvalifikácie v národnom kvalifikačnom rámci vo vašej krajine. Veľa krajín má národný kvalifikačný rámec, ktorý mapuje rôzne druhy kvalifikácií vo vnútroštátnom systém vzdelávania. Zodpovedajúcu úroveň vašej kvalifikácie si takisto môžete zistiťeurópskom kvalifikačnom rámci (EKR). EKR pomáha porovnávať kvalifikačné systémy v Európe.

batožina

Pripravte si potrebné dokumenty

Usporiadajte si dokumenty. Majte po ruke všetky vaše diplomy, výpisy študijných výsledkov a preklady, ktoré môžete predložiť inštitúcii vzdelávania a odbornej prípravy, na ktorú sa hlásite. Vedeli ste, že všetky vaše digitálne dokumenty môžete uchovávať vo vašej knižnici na portáli Europass?

  • Ak máte vysokoškolské vzdelanie, môžete si od inštitúcie, na ktorej ste študovali, vyžiadať o dodatok k diplomu, ktorý obsahuje informácie o vašej kvalifikácii.
  • Ak máte odbornú kvalifikáciu, môžete si od inštitúcie, na ktorej ste študovali, vyžiadať Europass-dodatok k osvedčeniu, ktorý obsahuje informácie o vašej kvalifikácii.