Evropský rámec kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací (EQF) vytvořila EU jako nástroj pro převádění vnitrostátních kvalifikací, aby byly lépe srozumitelné a bylo možné je lépe porovnávat. EQF tak podporuje přeshraniční mobilitu účastníků vzdělávání a pracujících a propaguje celoživotní učení a profesní rozvoj v Evropě.

Co je evropský rámec kvalifikací?

Evropský rámec kvalifikací je strukturován do 8 úrovní podle jednotlivých stupňů a typů kvalifikací. Slouží jako nástroj pro převádění dosažených kvalifikací mezi různými systémy členských zemí. Přispívá tak k vyšší transparentnosti, srovnatelnosti a přenositelnosti kvalifikací získaných v různých zemích a vydaných různými institucemi.

Rámec zahrnuje všechny typy a všechny úrovně kvalifikací. Díky užívané struktuře výsledků učení je proto snadné pochopit, čemu daná osoba rozumí, jaké má znalosti a dovednosti. Úroveň kvalifikace stoupá od 1 (nejnižší) do 8 (nejvyšší). Rámec je navíc úzce propojen s národními rámci kvalifikací a nabízí tak komplexní přehled všech typů a úrovní kvalifikací v Evropě, k čemuž připívá dostupnost údajů z databází věnovaných kvalifikacím.

Rámec byl zřízen v roce 2008 a revidován v roce 2017. Po úpravě byly zachovány hlavní cíle – vytvořit transparentnost a vzájemnou důvěru v oblasti kvalifikací v Evropě. Členské státy se zavázaly evropský rámec kvalifikací dále rozvíjet a zvyšovat jeho účinnost, aby zaměstnavatelům, pracovníkům a studujícím pomohl lépe pochopit vnitrostátní a mezinárodní kvalifikace a kvalifikace ze třetích zemí.

Které země jsou do rámce zapojeny?

Kromě členských států EU pracuje na provádění evropského rámce kvalifikací dalších 11 zemí, a to Island, Lichtenštejnsko a Norsko (země Evropského hospodářského prostoru), dále Albánie, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko (kandidátské země), Bosna a Hercegovina, Kosovo ** (potenciální kandidáti) a Švýcarsko.

 

 

Kdo se dále účastní?

Poradní skupina pro evropský rámec kvalifikací zřízená v roce 2008 je centrální diskusní platformou, kde se setkávají zástupci Komise, zúčastněných zemí a subjektů věnujících se otázkám vzdělávání a odborné přípravy, zaměstnanosti a občanské společnosti. Cílem poradní skupiny je zajistit celkový soulad a prosazovat transparentnost a důvěru v proces přiřazování. Zápisy z jednání poradní skupiny jsou zveřejňovány v Rejstříku expertních skupin Komise.

Provádění evropského rámce kvalifikací je podporováno odbornými zkušenostmi evropských agentur, konkrétně Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF).

Síť ENIC/NARIC je síť národních středisek, která institucím a občanům poskytují přímou podporu při uznávání akademických kvalifikací.

Man comparing EQF levels

EQF společně s dalšími evropskými a mezinárodními nástroji podporuje uznávání kvalifikací.

  • V doporučení Rady z 26. listopadu 2018 o podpoře automatického vzájemného uznávání kvalifikací získaných v rámci vysokoškolského vzdělání a vyššího sekundárního vzdělání a odborné přípravy a výsledků z období studia v zahraničí se na evropský rámec kvalifikací odkazuje jako na nástroj k podpoře transparentnosti a budování důvěry mezi vnitrostátními systémy vzdělávání a odborné přípravy.
  • Směrnice 2005/36/ES se zabývá uznáváním odborných kvalifikací v EU, což odborníkům umožňuje stěhovat se do jiných zemí a vykonávat zde své zaměstnání nebo poskytovat služby v zahraničí.
  • Lisabonská úmluva o uznávání kvalifikací je mezinárodní dohoda spravovaná organizací UNESCO a Radou Evropy, která umožňuje uznávání akademických kvalifikací v Evropě i mimo ni.
  • Evropský rámec kvalifikací je slučitelný s rámcem kvalifikací pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání a s jeho deskriptory cyklu. Rámec byl schválen ministry školství v roce 2005 v rámci mezivládního boloňského procesu.

Co je proces přiřazování?

Doporučení o evropském rámci kvalifikací členské státy vyzývá, aby své národní systémy a rámce kvalifikací uvedly do vztahu s evropským rámcem kvalifikací, aby byl zaveden jasný a transparentní vztah mezi jejich vnitrostátními úrovněmi kvalifikací a osmi úrovněmi EQF. Členským zemím se rovněž doporučuje, aby provedly přezkum a případnou aktualizaci přiřazování vlastních úrovní nebo systémů kvalifikací k úrovním evropského rámce kvalifikací.

Každá země, jež chce své vnitrostátní úrovně kvalifikací uvést do vztahu s EQF, musí připravit podrobnou přiřazovací zprávu, která se řídí 10 kritérii schválenými v příloze III revidovaného doporučení o EQF. Národní přiřazovací zprávy se předkládají poradní skupině pro evropský rámec kvalifikací ke schválení.

Po přiřazení národních rámců k evropskému by měly všechny nově vydané kvalifikace (např. osvědčení, diplomy, dodatky k osvědčení, dodatky k diplomům) nebo databáze kvalifikací obsahovat jasný odkaz na příslušnou úroveň evropského i národního rámce kvalifikací.