Den europeiska referensramen för kvalifikationer

EU har tagit fram den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) som referensverktyg så att det ska bli lättare att förstå och jämföra de nationella kvalifikationerna. EQF ska göra det lättare att arbeta och studera utomlands samt främja livslångt lärande och kompetensutveckling i Europa.

Vad är EQF?

EQF är ett system med åtta nivåer för alla typer av kvalifikationer, bygger på läranderesultat och används för att jämföra olika nationella referensramar för kvalifikationer. EQF bidrar till att kvalifikationer från olika länder och institutioner blir tydligare, mer jämförbara och lättare att använda i andra länder.

EQF omfattar alla kvalifikationstyper och kvalifikationsnivåer. Genom att man utgår från läranderesultaten framgår klart och tydligt vad en person vet, förstår och kan göra. Nivån beror på hur avancerade kunskaperna är. Nivå 1 är lägst och nivå 8 högst. EQF är nära kopplat till de nationella referensramarna för kvalifikationer (NQF) och kartlägger på så sätt alla de kvalifikationstyper och kvalifikationsnivåer i Europa som man ofta hittar i kvalifikationsdatabaser.

EQF infördes 2008 och reviderades 2017 för att öka öppenheten och stärka förtroendet. Medlemsländerna har åtagit sig att vidareutveckla EQF så att det blir ännu enklare för arbetsgivare, arbetstagare och studerande att förstå vad nationella och internationella kvalifikationer inom och utanför EU betyder.

Vilka länder medverkar?

Utöver EU-länderna är det ytterliga elva länder som arbetar med att införa EQF, nämligen Island, Liechtenstein och Norge (EES-länder), Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet (kandidatländer), Bosnien och Hercegovina och Kosovo** (potentiella kandidatländer) och Schweiz.

 

 

Vilka organ och instrument är relevanta för EQF?

Den rådgivande gruppen för EQF inrättades 2008 som centralt diskussionsforum för kommissionen, länderna och aktörer inom utbildning, sysselsättning och civilsamhället. Den rådgivande gruppen ska sörja för samstämmighet, öppenhet och förtroende för EQF:s hänvisningsprocess. Protokoll och andra möteshandlingar finns i registret över kommissionens expertgrupper.

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) är EU-organ som är viktiga för införandet av EQF.

I Enic-Naric-nätverket samarbetar olika nationella centrum för att hjälpa institutioner och enskilda personer med erkännandet av akademiska kvalifikationer.

Man comparing EQF levels

EQF samverkar med andra europeiska och internationella instrument för erkännande av kvalifikationer:

Vad menas med hänvisningsprocess?

I EQF-rekommendationen uppmanas medlemsländerna att koppla sina nationella referensramar eller system för kvalifikationer till EQF för att skapa ett klart och öppet samband mellan de nationella kvalifikationsnivåerna och de åtta EQF-nivåerna. Enligt rekommendationen bör medlemsländerna se över och vid behov uppdatera de här kopplingarna.

Varje land som vill koppla sina kvalifikationsnivåer till EQF måste utarbeta en hänvisningsrapport som följer de tio EQF-hänvisningskriterierna i bilaga III till rekommendationen. Hänvisningsrapporterna läggs fram inför den rådgivande gruppen för EQF för godkännande.

När arbetet är klart ska i princip alla nya kvalifikationsbevis (t.ex. examens- och utbildningsbevis med tillägg) och kvalifikationsdatabaserna hänvisa till både EQF- och NQF-kvalifikationsnivåerna.