Beskrivning av de åtta EQF-nivåerna

Var och en av de åtta nivåerna definieras i en rad deskriptorer som anger de läranderesultat som krävs för kvalifikationerna på den nivån i varje kvalifikationssystem.

Läranderesultat vilket uttrycks i: 

Kunskap: I samband med den europeiska referensramen beskrivs kunskap som teoretisk eller faktabaserad.

Färdigheter: I samband med den europeiska referensramen beskrivs färdigheter som kognitiva (inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande) och praktiska (inbegriper manuell skicklighet och användning av metoder, material, verktyg och redskap.

Ansvar och självständighet: I samband med den europeiska referensramen beskrivs ansvar och självständighet som inlärarens förmåga att tillämpa kunskap och färdigheter självständigt och ansvarsfullt

Förenlighet med referensramen för kvalifikationer i det europeiska området för högre utbildning


Referensramen för kvalifikationer i det europeiska området för högre utbildning innehåller deskriptorer för tre nivåer, som ministrarna för högre utbildning enades om vid mötet i Bergen i maj 2005 inom ramen för Bolognaprocessen. Varje nivådeskriptor innehåller en allmän uppgift om de resultat och den kompetens som normalt sett förväntas i samband med kvalifikationer som markerar avslutningen på nivån i fråga.


1.    Deskriptorn för korta utbildningar inom den högre utbildningen (som ingår i eller är kopplade till den första nivån), vilken utarbetats av det gemensamma kvalitetsinitiativet som en del av Bolognaprocessen, motsvarar läranderesultaten för nivå 5 i den europeiska referensramen för kvalifikationer.


2.    Deskriptorn för första nivån motsvarar läranderesultaten för nivå 6 i den europeiska referensramen för kvalifikationer. 


3.    Deskriptorn för andra nivån motsvarar läranderesultaten för nivå 7 i den europeiska referensramen för kvalifikationer.


4.    Deskriptorn för tredje nivån motsvarar läranderesultaten för nivå 8 i den europeiska referensramen för kvalifikationer.