Описание на осемте нива по ЕКР

Всяко от осемте нива се определя чрез набор от дескриптори, които показват резултатите от ученето, отговарящи на квалификациите за това ниво във всяка квалификационна система.

Резултати от ученето които се определят въз основа: 

Знания: В контекста на ЕКР знанията се описват като теоретични и/или фактологични.

Умения: В контекста на ЕКР уменията се описват като познавателни (включващи използване на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включващи сръчност и употреба на методи, материали, уреди и инструменти).

Отговорност и самостоятелност: В контекста на ЕКР отговорността и самостоятелността се описва като способността на учещия да прилага знанията и уменията самостоятелно и отговорно.

Съвместимост с квалификационната рамка за европейското пространство за висше образование


Квалификационната рамка за европейското пространство за висше образование предвижда дескриптори за три цикъла на висше образование, одобрени от министрите на висшето образование на срещата им в Берген през май 2005 г. в рамките на процеса от Болоня. Всеки дескриптор за образователен цикъл предлага общо изложение на обичайните очаквани постижения и умения, свързани с квалификации, които представляват завършек на този цикъл.


1.    Дескрипторът за краткия цикъл, разработен от Съвместната инициатива за качество като част от процеса от Болоня (който може да бъде в рамките на или свързан с първия цикъл), съответства на резултатите от ученето за ниво 5 по ЕКР.


2.    Дескрипторът за първия цикъл съответства на резултатите от ученето за ниво 6 по ЕКР.


3.    Дескрипторът за втория цикъл съответства на резултатите от ученето за ниво 7 по ЕКР.


4.    Дескрипторът за третия цикъл съответства на резултатите от ученето за ниво 8 по ЕКР.