Det europeiske rammeverket for kvalifikasjoner

Det europeiske rammeverket for kvalifikasjoner (European Qualifications Framework, EQF) EQF støtter mobilitet over grensene for lærende og arbeidstakere og fremmer livslang læring og faglig utvikling på tvers av Europa.

Hva er EQF?

Det europeiske rammeverket definerer læringsutbytte på 8 forskjellige nivåer for alle typer kvalifikasjoner og kan brukes til å oversette kvalifikasjoner mellom nasjonale systemer. Rammeverket bidrar til større åpenhet og gjør det lettere å sammenligne og dermed overføre kvalifikasjoner mellom ulike land og institusjoner.

Rammeverket omfatter alle typer kvalifikasjoner på alle nivå. Det er basert på læringsutbytte, dvs. hva en person vet, forstår og kan. Nivået øker med graden av mestring: 1 er det laveste og 8 er det høyeste nivået. Rammeverket kartlegger alle kvalifikasjonstyper og -nivåer i Europa siden det er knyttet opp mot nasjonale rammeverk og offentlig tilgjengelige databaser over kvalifikasjoner.

Det europeiske rammeverket for kvalifikasjoner ble opprettet i 2008 og revidert i 2017. Den reviderte utgaven har samme hovedmålsetning, nemlig å skape åpenhet og gjensidig tillit om kvalifikasjoner på tvers av Europa. Medlemsstatene har forpliktet seg til å videreutvikle og forbedre rammeverket slik at det blir lettere for arbeidsgivere, arbeidstakere og lærende å forstå nasjonale, europeiske og internasjonale kvalifikasjoner.

Land som deltar

Følgende 11 land deltar i utviklingen av rammeverket i tillegg til medlemsstatene i EU: Island, Liechtenstein og Norge (EØS-land), Albania, Nord-Makedonia, Montenegro, Serbia og Tyrkia (søkerland), Bosnia og Herzegovina og Kosovo ** (potensielle søkerland) og Sveits.

 

 

Andre deltakere

EQF Advisory Group (AG), som ble opprettet i 2008, er et sentralt forum for drøftinger mellom Kommisjonen, deltakerlandene og representanter for utdanning og opplæring, arbeidsformidling og det sivile samfunn. Gruppen har overordnet ansvar for å utvikle rammeverket, fremme åpenhet og skape tillit til jamføringsprosessen. Referater og dokumenter fra møter i EQF Advisory Group offentliggjøres i registeret over ekspertgrupper i Kommisjonen.

Det europeiske senteret for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og Den europeiske opplæringsstiftelsen (ETF) er europeiske byråer som spiller en viktig rolle i gjennomføringen av rammeverket.

ENIC/NARIC er et nettverk av nasjonale kontorer for godkjenning av akademiske kvalifikasjoner som støtter institusjoner og privatpersoner.

Man comparing EQF levels

Det europeiske rammeverket for kvalifikasjoner komplementerer andre europeiske og internasjonale tiltak for gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner.

  • En rådsrekommandasjon av 26. november 2018 fremmer automatisk gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner fra høyere og videregående utdanning samt læringsutbytte fra studieopphold i utlandet. Den viser til EQF som et middel til å fremme åpenhet og bygge tillit mellom nasjonale utdanningssystemer.
  • Direktiv 2005/36/EF omhandler godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i EU og gjør det mulig for yrkesutøvere å flytte til andre land i EU og utøve yrket sitt der.
  • Lisboakonvensjonen er en internasjonal avtale forvaltet av UNESCO og Europarådet som omhandler godkjenning av kvalifikasjoner fra høyere utdanning i Europaregionen.
  • EQF er i samsvar med rammen for kvalifikasjoner i europeisk høyere utdanning og dens syklusdeskriptorer. Denne rammen ble vedtatt av utdanningsministrene i 2005 som et ledd i den mellomstatlige Bologna-prosessen.

Hva er jamføringsprosessen?

EQF-rekommandasjonen inviterer medlemsstatene til å jamføre sine nasjonale rammeverk for kvalifikasjoner innenfor det europeiske rammeverket for å etablere et klart og verifiserbart forhold mellom nasjonale kvalifikasjonsnivåer og de åtte EQF-nivåene. Medlemsstatene oppfordres også til jevnlig å gjennomgå sine jamføringer innenfor det europeiske rammeverket og om nødvendig ajourføre dem.

Et land som ønsker å knytte sine nasjonale kvalifikasjonsnivå til EQF-nivåene må utarbeide en detaljert jamføringsrapport basert på 10 EQF-kriterier fastsatt i vedlegg III til den endrede utgaven av rekommandasjonen. Nasjonale jamføringsrapporter legges fram for EQF Advisory Group, som godkjenner dem etter å ha undersøkt om de oppfyller kriteriene.

Når et nasjonalt rammeverk er jamført innenfor det europeiske rammeverket skal i prinsippet alle nasjonale databaser over kvalifikasjoner og alle nye kvalifikasjoner som utstedes (eksamensbevis, vitnemål, eksamensbevistillegg, vitnemålstillegg) vise til relevant EQF- og NQF-nivå.