Evropsko ogrodje kvalifikacij

EU je razvila evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) za lažje razumevanje in primerjavo nacionalnih kvalifikacij. EOK podpira čezmejno mobilnost učencev in delavcev ter spodbuja vseživljenjsko učenje in poklicni razvoj v Evropi.

Kaj je evropsko ogrodje kvalifikacij

Evropsko ogrodje kvalifikacij je 8-stopenjski okvir na osnovi učnih dosežkov, ki zajema vse kvalifikacije ter omogoča razumevanje in primerjavo različnih nacionalnih ogrodij kvalifikacij. Prispeva k boljši preglednosti, primerljivosti in prenosljivosti kvalifikacij ljudi ter omogoča primerjavo kvalifikacij iz različnih držav in ustanov.

EOK zajema vse vrste in vse ravni kvalifikacij, razvrstitev po učnih izidih pa pojasnjuje, kaj oseba zna, razume in je sposobna narediti. Raven se povečuje s stopnjo usposobljenosti – 1 je najnižja, 8 pa najvišja raven. EOK je poleg tega tesno povezan z nacionalnimi ogrodji kvalifikacij in omogoča celovit pregled nad vsemi vrstami in ravnmi kvalifikacij v Evropi, ki so vse bolj dostopne tudi prek podatkovnih baz.

EOK je bil vzpostavljen leta 2008, prenovljen pa leta 2017. S prenovo sta bila ohranjena ključna cilja, tj. preglednost in vzajemno zaupanje v kvalifikacije v Evropi. Države članice so se zavezale nadalje razviti EOK, da bi delodajalcem, delavcem in učencem olajšal razumevanje nacionalnih in mednarodnih kvalifikacij ter kvalifikacij tretjih držav.

Katere države sodelujejo

Poleg držav članic EU sodeluje pri izvajanju EOK še 11 držav, in sicer Islandija, Lihtenštajn in Norveška (države Evropskega gospodarskega prostora), Albanija, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija (država kandidatka), Bosna in Hercegovina, Kosovo ** (potencialna kandidatka) in Švica.

 

 

Kdo je še vključen

Svetovalna skupina za EOK, ustanovljena leta 2008, je osrednji forum za razprave med Komisijo, državami in deležniki iz sveta izobraževanja in usposabljanja, zaposlovanja in civilne družbe. Vloga svetovalne skupine je, da zagotovi splošno skladnost ter spodbuja preglednost in zaupanje v postopku umeščanja. Zapisniki in dokumenti sestankov skupine so objavljeni v registru strokovnih skupin Komisije.

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) kot evropski agenciji igrata pomembno vlogo pri podpori izvajanja EOK.

Mreža ENIC/NARIC je mreža nacionalnih centrov, ustanovljena za neposredno podporo institucijam in državljanom pri priznavanju akademskih kvalifikacij.

Man comparing EQF levels

EOK je pri priznavanju kvalifikacij povezan z drugimi evropskimi in mednarodnimi instrumenti.

Kaj je postopek umeščanja

Države članice so v priporočilu EOK pozvane, da nacionalna ogrodja ali sisteme kvalifikacij umestijo v EOK, da bi vzpostavile jasno in pregledno razmerje med ravnmi nacionalnih kvalifikacij in osmimi ravnmi EOK. Države članice so pozvane, da po potrebi pregledajo in posodobijo umestitev ravni nacionalnih ogrodij ali sistemov kvalifikacij v ravni EOK.

Vsaka država, ki želi umestiti nacionalne ravni kvalifikacij v EOK, mora pripraviti podrobno poročilo o umeščanju, ki upošteva 10 meril za umeščanje EOK iz Priloge III revidiranega priporočila EOK. Nacionalna poročila o umeščanju se pošljejo svetovalni skupini za EOK, ki jih potrdi, če ustrezajo merilom za umeščanje.

Ko so nacionalna ogrodja umeščena v EOK, morajo vse na novo izdane kvalifikacije (npr. spričevala, diplome in njihove priloge) in/ali podatkovne zbirke kvalifikacij načeloma vsebovati jasen sklic na ustrezno raven evropskega ali nacionalnega ogrodja kvalifikacij.