Evropski okvir kvalifikacija

EU je razvila Evropski okvir kvalifikacija (EOK) kao alat za prevođenje kako bi nacionalne kvalifikacije bile lakše razumljive i uporedivije. EOK nastoji da podrži prekograničnu mobilnost učenika i radnika, promoviše cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj širom Evrope.

Šta je EOK?

EOK je okvir od 8 nivoa, zasnovan na ishodima učenja za sve vrste kvalifikacija, a služi kao alat za prevođenje između različitih nacionalnih okvira kvalifikacija. Ovaj okvir pomaže poboljšanju transparentnosti, uporedivosti i prenosivosti kvalifikacija ljudi i omogućava upoređivanje kvalifikacija iz različitih zemalja i institucija.

EOK pokriva sve vrste i sve nivoe kvalifikacija, a korišćenje ishoda učenja jasno pokazuje šta osoba zna, razumije i umije da radi. Nivo se povećava u skladu sa nivoom znanja; nivo 1 je najniži, a 8 najviši nivo. Ono što je najvažnije, EOK je usko povezan sa nacionalnim okvirima kvalifikacija, i na taj način može da pruži sveobuhvatnu mapu svih vrsta i nivoa kvalifikacija u Evropi koji su sve pristupačniji putem baza podataka kvalifikacija.

EOK je uspostavljen 2008 a revidiran 2017.  Njegova revizija zadržala je osnovne ciljeve u vezi sa stvaranjem transparentnosti i međusobnog povjerenja u pogledu kvalifikacija u Evropi. Države članice su se obavezale da će dalje razvijati EOK i učiniti ga efikasnijim kako bi poslodavcima, radnicima i učenicima olakšali razumijevanje nacionalnih i međunarodnih kvalifikacija, kao i kvalifikacija iz trećih zemalja.

Koje zemlje su uključene?

Pored država članica EU, još 11 zemalja radi na implementaciji EOK-a, i to Island, Lihtenštajn i Norveška (zemlje Evropskog ekonomskog prostora), Albanija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska (zemlje kandidati), Bosna i Hercegovina, Kosovo* * (potencijalni kandidati) i Švajcarska.

 

Ko je još uključen?

Savjetodavna grupa (SG) EOK-a, osnovana 2008. godine, predstavlja centralni forum za diskusiju između Komisije, zemalja i zainteresovanih strana iz svijeta obrazovanja i obuke, zapošljavanja i civilnog društva. Uloga SG je da osigura sveukupnu koherentnost i promoviše transparentnost i povjerenje u proces referenciranja. Zapisnici i dokumenta sa sastanaka Savjetodavne grupe EOK-a objavljuju se u Registru ekspertskih grupa Komisije

Evropski centar za razvoj stručnog osposobljavanja (Cedefop) i  Evropska fondacija za obuku (ETF), kao evropske agencije, igraju važnu ulogu u podršci implementaciji EOK-a.

Mreža ENIC/NARIC je mreža nacionalnih centara uspostavljenih za pružanje direktne podrške institucijama i građanima u priznavanju akademskih kvalifikacija.

Man comparing EQF levels

EOK radi zajedno sa drugim evropskim i međunarodnim instrumentima koji podržavaju priznavanje kvalifikacija.

Šta je proces referenciranja?

Preporukom EOK-a pozivaju se države članice da svoje nacionalne kvalifikacijske okvire ili sisteme upućuju na EOK kako bi se uspostavio jasan i transparentan odnos između njihovih nacionalnih nivoa kvalifikacija i osam nivoa EOK-a. Državama članicama se preporučuje da preispitaju i ažuriraju, prema potrebi, upućivanje nivoa nacionalnih kvalifikacionih okvira ili sistema na nivoe EOK-a.

Svaka zemlja koja želi da poveže svoje nacionalne nivoe kvalifikacija sa EOK-om mora da pripremi detaljan izvještaj o referenciranju koji prati 10 referentnih kriterijuma EOK-a dogovorenih u Aneksu III revidirane Preporuke EOK-a. Nacionalni izvještaji o referenciranju se predstavljaju Savjetodavnoj grupi EOK-a koja ih odobrava ako zadovoljavaju kriterijume referenciranja.

Kada se nacionalni okviri upućuju na EOK, sve novoizdate kvalifikacije (npr. certifikati, diplome, dodaci certifikatima, dodaci diplomi) i/ili baze podataka kvalifikacija bi u principu trebalo da sadrže jasnu referencu na odgovarajući nivo EOK-a i NOK-a.