Evropski okvir kvalifikacija

EU je razvila Evropski okvir kvalifikacija (EOK) kao alat za prevođenje kako bi nacionalne kvalifikacije bile lakše razumljive i uporedivije. EOK nastoji da podrži prekograničnu mobilnost učenika i radnika, promoviše celoživotno učenje i profesionalni razvoj širom Evrope.

Šta je EOK?

EOK je okvir od 8 nivoa koji se zasniva na rezultatima učenja za sve vrste kvalifikacija i služi kao prevodilačko sredstvo između različitih nacionalnih okvira kvalifikacija. Ovaj okvir pomaže poboljšanju transparentnosti, uporedivosti i prenosivosti kvalifikacija ljudi i omogućava upoređivanje kvalifikacija iz različitih država i institucija.

EOK pokriva sve vrste i sve nivoe kvalifikacija, a upotreba ishoda učenja jasno daje do znanja šta čovek zna, razume i šta može da učini. Najvažnije je da je EOK usko povezan sa nacionalnim okvirima kvalifikacija; na taj način može da pruži sveobuhvatnu mapu svih vrsta i nivoa kvalifikacija u Evropi, koje su sve dostupnije putem baza podataka o kvalifikacijama.

EOK je postavljen 2008, a kasnije revidiran u 2017. Revizija je zadržala je osnovne ciljeve, stvaranje transparentnosti i uzajamnog poverenja u predelu kvalifikacija u Evropi. Države članice su se obavezale da će dalje razvijati EOK i učiniti ga efikasnijim u olakšavanju razumevanja nacionalnih, međunarodnih kvalifikacija i kvalifikacija trećih zemalja od strane poslodavaca, radnika i učenika.

Koje su zemlje uključene?

Pored država članica EU, još 11 zemalja radi na implementaciji EOK-a, a to su Island, Lihtenštajn i Norveška (zemlje Evropskog ekonomskog prostora), Albanija, Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska (zemlje kandidati), Bosna i Hercegovina, Kosovo** (potencijalni kandidati) i Švajcarska.

 

 

Ko je još uključen?

Savetodavna grupa za EOK (SG), osnovana 2008. godine, centralni je forum za diskusiju između Komisije, zemalja i zainteresovanih strana iz sveta obrazovanja i obuke, zapošljavanja i civilnog društva. Uloga SG je da obezbedi sveukupnu koherentnost i promoviše transparentnost i poverenje u proces referenciranja. Zapisnici i dokumenti sa sastanaka Savetodavne grupe EOK-a objavljuju se na Registru ekspertskih grupa Komisije.

Evropski centar za razvoj stručnog osposobljavanja (Cedefop) i Evropska fondacija za obuku (EFO), kao evropske agencije, igraju važnu ulogu u podržavanju implementacije EOK-a.

Mreža ENIC/NARIC je mreža nacionalnih centara uspostavljena radi direktne podrške institucijama i građanima sa priznavanjem akademskih kvalifikacija.

Man comparing EQF levels

EOK radi zajedno sa drugim evropskim i međunarodnim instrumentima koji podržavaju priznavanje kvalifikacija.

Šta je proces referenciranja?

Preporuka EOK poziva države članice da svoje nacionalne okvire kvalifikacija ili sisteme upute EOK-u kako bi se uspostavio jasan i transparentan odnos između njihovih nacionalnih nivoa kvalifikacija i osam nivoa EOK-a. Državama članicama se preporučuje da pregledaju i ažuriraju, kada je to relevantno, upoređivanje nivoa nacionalnih okvira ili sistema kvalifikacija sa nivoima EOK-a.

Svaka zemlja koja želi da poveže svoje nacionalne kvalifikacione nivoe s EOK-om mora da pripremi detaljan izveštaj o referenciranju koji prati 10 kriterijuma referenciranja EOK-a dogovorenih u Prilogu III revidirane Preporuke EOK-a. Izveštaji o nacionalnom referenciranju predstavljeni su Savetodavnoj grupi EOK-a koja ih podržava ako ispunjavaju kriterijume za referenciranje.

Nakon što se nacionalni okviri referenciraju na EOK, sve naknadno izdavane kvalifikacije (npr. sertifikati, diplome, dodaci sertifikatu, dodaci diplomi) i / ili baze podataka o kvalifikacijama u principu treba da sadrže jasnu referencu na odgovarajući nivo EOK i NOK.