Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra

ES ir izstrādājusi Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) — rīku, kas vienā valstī saņemtas kvalifikācijas ļaus “tulkot”, lai tās būtu vieglāk saprotamas un labāk salīdzināmas ar citu valstu kvalifikācijām. EKI atbalsta izglītojamo un darba ņēmēju pārrobežu mobilitāti, kā arī veicina mūžizglītību un profesionālo attīstību visā Eiropā.

Kas ir EKI

EKI ir astoņu līmeņu sistēma, balstīta uz mācību rezultātiem un paredzēta visu veidu kvalifikācijām. Tā kalpo par tulkošanas rīku dažādu nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru starpā. Šī sistēma palīdz uzlabot kvalifikāciju pārredzamību, salīdzināmību un pārnesamību, kā arī ļauj salīdzināt dažādu valstu un izglītības iestāžu piešķirtās kvalifikācijas.

EKI aptver visu veidu un līmeņu kvalifikācijas, savukārt mācību rezultātu izmantošana šajā sistēmā nodrošina skaidrību par to, ko attiecīgā persona zina, saprot un spēj izdarīt. Norādītais EKI līmenis atbilst kvalifikācijas līmenim, proti, 1. līmenis ir zemākais un 8. līmenis — augstākais. Vissvarīgākais aspekts ir EKI ciešā piesaiste nacionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām, tādējādi tā var nodrošināt visaptverošu karti par visiem kvalifikāciju veidiem un līmeņiem Eiropā, kas kļūst arvien pieejamāki, pateicoties kvalifikāciju datubāzēm.>

EKI tika izveidota 2008. gadā un pārskatīta 2017. gadā. Pēc pārskatīšanas ir saglabāti sistēmas pamatmērķi, proti, nodrošināt pārredzamību un savstarpēju uzticēšanos attiecībā uz kvalifikācijām Eiropā. Dalībvalstis apņēmušās pilnveidot EKI un padarītu to efektīvāku, atvieglojot darba devēju, darba ņēmēju un izglītojamo izpratni par nacionālām, starptautiskām un trešo valstu kvalifikācijām.

Kuras valstis piedalās EKI

Līdztekus ES dalībvalstīm pie EKI ieviešanas strādā vēl 11 valstis — Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (Eiropas Ekonomikas zonas valstis), Albānija, Ziemeļmaķedonija, Melnkalne, Serbija un Turcija (kandidātvalstis), Bosnija un Hercegovina, Kosova** (potenciālās kandidātvalstis), kā arī Šveice.

 

 

Kas vēl ir iesaistīts

EKI Konsultatīvā grupa, kas izveidota 2008. gadā, ir centrālais forums diskusijām starp Komisiju, valstīm un ieinteresētajām personām no izglītības un apmācības, nodarbinātības un pilsoniskās sabiedrības aprindām. Konsultatīvās grupas uzdevums ir nodrošināt vispārēju saskaņotību un veicināt pārredzamību un uzticēšanos pielīdzināšanas procesam. EKI Konsultatīvās grupas sanāksmju protokolus un dokumentus publicē Komisijas Ekspertu grupu reģistrā.

Svarīga loma EKI īstenošanā ir arī Eiropas aģentūrām — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centram (Cedefop) un Eiropas Izglītības fondam (ETF).

Eiropas valstu akadēmiskās atzīšanas un mobilitātes informācijas centru tīkls (ENIC) un nacionālo akadēmiskās atzīšanas informācijas centru tīkls (NARIC) tiešā veidā palīdz izglītības iestādēm un iedzīvotājiem saistībā ar akadēmisko kvalifikāciju atzīšanu.

Man comparing EQF levels

EKI darbojas saskaņoti ar citiem Eiropas un starptautiskajiem instrumentiem, kas atbalsta kvalifikāciju atzīšanu.

  • Padomes Ieteikumā (2018. gada 26. novembris) par to, kā sekmēt augstākās izglītības un vidējās izglītības un mācību kvalifikāciju un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu automātisku savstarpēju atzīšanu, EKI ir minēts kā līdzeklis, ar kuru veicināt pārredzamību un vairot uzticēšanos starp nacionālajām izglītības un apmācības sistēmām.
  • Direktīva 2005/36/EK attiecas uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ES, ļaujot profesionāļiem šķērsot robežas un veikt profesionālo darbību vai sniegt pakalpojumus ārvalstīs.
  • Konvencija par to kvalifikāciju atzīšanu Eiropas reģionā, kuras attiecas uz augstāko izglītību, zināma arī kā Lisabonas konvencija, ir starptautisks nolīgums, ko administrē UNESCO un Eiropas Padome un kas ļauj atzīt akadēmiskās kvalifikācijas Eiropā un ārpus tās.
  • EKI ir saskanīga ar Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās ciklu deskriptoriem. Par to 2005. gadā starpvaldību Boloņas procesa ietvaros vienojās izglītības ministri.

Kas ir pielīdzināšana

EKI ieteikumā dalībvalstis ir aicinātas savas nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras vai sistēmas pielīdzināt EKI, lai izveidotu skaidru un pārredzamu saikni starp nacionālajiem kvalifikāciju līmeņiem un astoņiem EKI līmeņiem. Dalībvalstīm tiek ieteikts vajadzības gadījumā pārskatīt un atjaunināt nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru vai sistēmu līmeņu pielīdzināšanu EKI līmeņiem.

Katrai valstij, kas vēlas saistīt savus nacionālos kvalifikāciju līmeņus ar EKI, ir jāsagatavo detalizēts pielīdzināšanas ziņojums, kurā tiek ievēroti 10 saskaņotie EKI pielīdzināšanas kritēriji, kas norādīti pārskatītā EKI ieteikuma III pielikumā. Valstu pielīdzināšanas ziņojumi tiek iesniegti EKI Konsultatīvajai grupai, un, ja tie atbilst pielīdzināšanas kritērijiem, konsultatīvā grupa tos apstiprina.

Ja nacionālās ietvarstruktūras tiek pielīdzinātas EKI, visās no jauna piešķirtajās kvalifikācijās (sertifikātos, diplomos, sertifikātu pielikumos, diplomu pielikumos u.tml.) un/vai kvalifikāciju datubāzēs principā būtu jāiekļauj skaidra atsauce uz attiecīgo EKI un nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni.