- update 94 days ago.

Torthaí na Meastóireachta ar Europass

Tá an mheastóireacht ar Europass críochnaithe ag an gCoimisiún Eorpach, meastóireacht lena ndearnadh feidhmíocht an tionscnaimh sin de chuid an Aontais a mheas, agus lenar freagraíodh na ceisteanna seo a leanas, i measc eile: 

  • An mbaineann Europass a chuspóirí amach? 

  • Conas a chomhlánaíonn uirlisí agus seirbhísí Europass a chéile? 

  • Cé chomh maith agus a oibríonn Europass le tionscnaimh eile de chuid an Aontais i réimsí na scileanna, na gcáilíochtaí agus na fostaíochta? 

  • An bhfreagraíonn Europass do na riachtanais atá ag úsáideoirí agus ag geallsealbhóirí faoi láthair agus na riachtanais a bheidh acu amach anseo? 

  • Conas a dhéanann Europass difear agus cé dó – cén breisluach a bhaineann leis ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta? 

Tacaíodh leis an bpróiseas meastóireachta le comhairliúchán poiblí a fuair 1,920 freagra, suirbhéanna inar ghlac go leor úsáideoirí, neamhúsáideoirí agus páirtithe leasmhara páirt, agallaimh dhomhain le páirtithe leasmhara, barúlacha cáilíochtúla agus tuilleadh.  Foilsíodh torthaí na meastóireachta le déanaí agus seo a leanas cuid de na príomhthorthaí: 

Is é conclúid na meastóireachta gur uirlis úsáideach é Europass chun do scileanna agus do cháilíochtaí a chur i láthair fostóirí agus soláthraithe oideachais agus oiliúna féideartha (ollscoileanna, institiúidí gairmoiliúna etc.). Tá an-tóir ar an ardán i measc daoine óga atá ag lorg oibre nó oideachais, sa bhaile agus lasmuigh dá dtír dhúchais. 

Is maith le daoine Europass a úsáid toisc go gcabhraíonn sé leo a dtaithí agus a gcáilíochtaí a chur i láthair ar bhealach sothuigthe ar fud na hEorpa. Bíonn úsáideoirí ag lorg tuilleadh eolais i dtaca le deiseanna fostaíochta, faoi bhogadh go tíortha eile san Aontas le haghaidh oibre agus foghlama, faoi na scileanna a theastaíonn ón margadh fostaíochta, faoi cháilíochtaí agus faoi threoir ghairme.  

Leis an meastóireacht, deimhnítear go bhféadfaí Europass a dhéanamh níos úsáidí arís fiú, trína nascadh le hardáin eile, cuir i gcás EURES, a chuidíonn le daoine poist a aimsiú ar fud na hEorpa nó tionscnaimh agus seirbhísí náisiúnta eile de chuid an Aontais a chuireann seirbhísí den chineál céanna ar fáil. 

San am atá romhainn, déanfaidh Europass tuilleadh seirbhísí a chomhtháthú, seirbhísí lena gcumhachtófar a n-úsáideoirí agus a ngeallsealbhóirí, cuir i gcás na dintiúir Eorpacha dhigiteacha don fhoghlaim Uirlis nua Europass um Threochtaí Post agus Scileann. Breathnóidh Europass freisin ar úsáid a bhaint as an dul chun cinn teicneolaíoch is déanaí agus as léargais sonraí chun moltaí níos pearsantaithe a chur ar fáil d’úsáideoirí, rud a fhágfaidh go mbeidh sé níos cabhraí fós. 

Video file