- update 60 days ago.

Резултати от оценката на Европас

Европейската комисия завърши оценката на Европас, в рамките на която бяха разгледани резултатите от тази инициатива на ЕС и беше отговорено на редица въпроси, сред които: 

  • Постигат ли се целите на Европас? 

  • Как предлаганите от Европас инструменти и услуги се допълват? 

  • Доколко добре се съчетава Европас с други инициативи на ЕС в областта на уменията, квалификациите и заетостта? 

  • Отговаря ли Европас на настоящите и бъдещите нужди на ползвателите и заинтересованите страни? 

  • Как Европас води до промяна и за кого — каква е добавената стойност на равнище ЕС и на национално равнище? 

В подкрепа на процеса на оценяване бяха извършени обществена консултация (бяха получени 1920 коментара), проучвания сред много ползватели, хора, които не ползват Европас, и заинтересовани страни, дълбочинни интервюта със заинтересовани страни, качествени наблюдения и др.  Резултатите от оценката бяха публикувани наскоро и по-долу са представени някои от основните констатации. 

В оценката се прави заключението, че Европас е полезно средство за представяне на уменията и квалификациите на неговите ползватели пред потенциални работодатели и доставчици на образование и обучение (университети, институции за професионално обучение и др.). Платформата е особено популярна сред младите хора, които търсят възможности за работа или образование, включително извън своите държави. 

Хората обичат да използват Европас, защото това им помага да представят своя опит и квалификации по лесен за разбиране начин в цяла Европа. Ползвателите се опитват да намерят повече информация за възможности за работа, преместване в други страни от ЕС с цел работа или учене, уменията, които се търсят на пазара на труда, и професионално ориентиране.  

Оценката потвърждава, че Европас може да стане още по-полезен, като бъде свързан с други платформи, например портала EURES, който помага на хората да намерят работа в цяла Европа, или други подобни инициативи на ЕС или национални услуги. 

В бъдеще Европас ще включва още услуги в помощ на ползвателите и заинтересованите страни, например като вече наличните европейски цифрови удостоверения за учене или инструмента за тенденции при работните места и уменията. Ще се проучат и възможностите за използване на най-новите технологии и на резултатите от анализи на данни, за да се предоставят по-персонализирани предложения на ползвателите на Европас, благодарение на което той ще стане още по-полезен. 

Video file