- update 99 days ago.

Rezultati evaluacije Europassa

Europska komisija dovršila je evaluaciju Europassa, u kojoj je ocijenila uspješnost te inicijative EU-a i među ostalim odgovorila na sljedeća pitanja: 

  • Jesu li postignuti ciljevi Europassa? 

  • Kako se alati i usluge Europassa međusobno nadopunjuju? 

  • Kako Europass funkcionira u kombinaciji s drugim inicijativama EU-a u području vještina, kvalifikacija i zapošljavanja? 

  • Odgovara li Europass trenutačnim i budućim potrebama korisnika i dionika? 

  • Koliko je Europass koristan i kome – koja je njegova dodana vrijednost na razini EU-a i na nacionalnoj razini? 

Evaluacija je provedena na temelju javnog savjetovanja u okviru kojeg je zaprimljeno 1920 odgovora, kao i anketa s brojnim dionicima, korisnicima Europassa i osobama koje ga ne koriste, detaljnih razgovora s dionicima, kvalitativnih opažanja itd.  Rezultati evaluacije nedavno su objavljeni. Ovo su neki od glavnih zaključaka: 

U evaluaciji je zaključeno da je Europass koristan alat za predstavljanje vještina i kvalifikacija potencijalnim poslodavcima i pružateljima obrazovanja i osposobljavanja (sveučilišta, ustanove za strukovno osposobljavanje). Platforma je posebno popularna među mladima koji traže posao ili obrazovanje, među ostalim izvan svoje matične zemlje. 

Korisnici cijene Europass jer im pomaže da predstave svoje iskustvo i kvalifikacije u lako razumljivom formatu koji je priznat svugdje u Europi. Korisnici Europassa žele imati pristup većem broju informacija o prilikama za zapošljavanje, preseljenju u drugu zemlju EU-a radi rada i učenja, vještinama koje su potrebne na tržištu rada, kvalifikacijama i profesionalnom usmjeravanju.  

U evaluaciji je potvrđeno da bi moglo biti korisno povezati Europass s drugim platformama, na primjer s platformom EURES, na kojoj se mogu pretraživati slobodna radna mjesta u Europi, ili s drugim inicijativama EU-a i nacionalnim službama koje pružaju slične usluge. 

Europass će korisnicima i dionicima uskoro pružati još više usluga, kao što je već dostupna Europska digitalna vjerodajnica za učenje ili alat za prikaz trendova u području radnih mjesta i vještina. Istražit će se i kako iskoristiti najnovija tehnološka dostignuća i znanje o podacima kako bi korisnici Europassa mogli dobivati personalizirane preporuke i tako imati još više koristi od platforme. 

Video file