Σύγκριση των εθνικών και περιφερειακών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων τρίτων χωρών με το ΕΠΕΠ

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει τη διαφάνεια και την αναγνώριση των προσόντων σε διεθνές επίπεδο. Η σύγκριση του ΕΠΕΠ με τα εθνικά και περιφερειακά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων τρίτων χωρών θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη κατανόηση άλλων εθνικών και περιφερειακών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη και αντιστρόφως. Ένα από τα βασικά οφέλη της σύγκρισης θα είναι η διευκόλυνση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για:

  • τα άτομα που μετακομίζουν σε χώρα της ΕΕ για εκπαίδευση ή εργασία
  • τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους εργοδότες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που υποδέχονται εργαζόμενους ή εκπαιδευόμενους από άλλες χώρες.

Στη σύσταση του 2017 σχετικά με το ΕΠΕΠ, έγινε σύσταση στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να διερευνήσουν τη δυνατότητα σύγκρισης των εθνικών και περιφερειακών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων τρίτων χωρών με το ΕΠΕΠ. Ο σκοπός της σύγκρισης των πλαισίων επαγγελματικών προσόντων δεν είναι να πειστούν άλλα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων να συμμορφωθούν με το ΕΠΕΠ, αλλά να αξιολογηθεί προσεκτικά κατά πόσον οι διάφορες πτυχές και των δύο είναι συγκρίσιμες και να δημιουργηθεί αμοιβαία κατανόηση των πλαισίων.

Η διαδικασία σύγκρισης του ΕΠΕΠ βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο, ενώ οι εκθέσεις σύγκρισης των εν λόγω πιλοτικών έργων είναι διαθέσιμες κατωτέρω.

Comparison report of EQF and NQF of Ukraine

Comparison Report Ukraine (EN)
English
(2.34 MB - PDF)
Download
Comparison Report Ukraine (UA)
English
(2.67 MB - PDF)
Download

Comparison report of EQF and NQF of Cabo Verde

Comparison Report Cabo Verde (EN)
English
(3.02 MB - PDF)
Download