Digitálne Europass-certifikáty

Digitálny Europass-certifikát je digitálny súbor, ktorý vydáva inštitúcia, na ktorej ste študovali. Popisuje vašu kvalifikáciu a môže zahŕňať aj informácie o vašich predmetoch, známkach, projektoch a ďalších dosiahnutých výsledkoch.

Ak chcete študovať, pracovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť, často musíte zamestnávateľom, vzdelávacím inštitúciám a iným subjektom predložiť potvrdenie o vašej kvalifikácií a výsledkoch. Môže ísť o zložitý proces, najmä ak sa chcete presťahovať do inej krajiny za novými príležitosťami.

Digitálny Europass-certifikát vám umožňuje jednoduchým a účinným spôsobom prijímať a zdieľať digitálne tituly, diplomy a osvedčenia od inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy.

Inštitúcia, na ktorej ste študovali, vám môže vydať diplom alebo osvedčenie vo forme digitálneho Europass-certifikátu.

Ten si potom môžete ako digitálny súbor uložiť do elektronickej záložky v knižnici Europass; alebo vám môže byť zaslaný priamo do e-mailovej schránky alebo iného úložiska. Digitálny Europass-certifikát je cenný súbor, preto ho vždy uchovávajte na bezpečnom mieste.

 

Prečo potrebujem digitálny Europass-certifikát?

Digitálny Europass-certifikát môžete zdieľať so zamestnávateľmi, inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy alebo s inými organizáciami, ktoré potrebujú informácie o vašej kvalifikácii. Na základe zdieľaného digitálneho Europass-certifikátu si budú môcť automaticky overiť pravosť kvalifikácie a lepšie sa tak zorientovať vo vašich zručnostiach a skúsenostiach. Nikdy nezdieľajte certifikát s treťou stranou, ktorej identitu nepoznáte. Ak certifikát uložíte do knižnice Europass, môžete nastaviť trvanie jeho zdieľania.

Systém digitálnych Europass-certifikátov spravuje Európska komisia a je bezplatný a bezpečný.

Európska komisia začala na pilotnom projekte digitálnych Europass-certifikátov spolupracovať s členskými štátmi EÚ a ďalšími krajinami. Môžete byť jedným z prvých absolventov, ktorí získajú diplom alebo osvedčenie ako digitálny Europass-certifikát.

O tom, či digitálny Europass-certifikát získate, vás bude informovať vaša inštitúcia. S otázkami o digitálnych Europass-certifikátoch sa tiež môžete obrátiť na nás.

Smiling young woman showing her mobile phone