Epävirallisen ja arkioppimisen validointi

Euroopan unioni tukee toimia, joilla annetaan näkyvyyttä epävirallisen ja arkioppimisen kautta saavutetuille taidoille. Tällaisten taitojen tunnustaminen ja validointi auttaa ihmisiä käyttämään koko osaamispotentiaaliaan sekä hyödyntämään sitä urallaan ja lisäopinnoissaan.

Mitä on epävirallinen ja arkioppiminen?

Oppia voi monella eri tavalla ja monessa eri yhteydessä myös virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Uusia taitoja voi oppia sellaisten päivittäisten toimien sivutuotteena, joissa uuden oppiminen ei ole alun perin ollut ensisijaisena tavoitteena.

  • Epävirallinen oppiminen on tavallista järjestelmällistä oppimista (esim. yrityksen sisäinen koulutus)
  • Arkioppiminen tapahtuu luonnostaan jonkin muun toiminnan yhteydessä (esim. digitaaliset taidot kehittyvät vapaa-ajanvieton yhteydessä)

 

Epävirallisen tai arkioppimisen validointi

Epävirallisen ja arkioppimisen kautta saavutetut taidot voivat olla erittäin hyödyllisiä. Ongelmana on usein se, että niitä voi olla vaikea tuoda näkyviin ja saada niille arvostusta.

Osaamisen validointiprosessin avulla ihminen voi eritellä ja dokumentoida näitä taitojaan sekä arvioida ja saada ne sertifioiduiksi. Validointiprosessi voi johtaa pätevyyden tunnustamiseen osittain tai kokonaan, mikä voi avata uusia ammatillisia mahdollisuuksia ja parantaa työnäkymiä. Se voi myös parantaa pääsyä jatkokoulutukseen tai sen avulla voi saada vapautuksen jostakin opintoihin kuuluvan kurssin tai koulutusmoduulin osasta.

Epävirallisen tai arkioppimisen validointi voi myös lisätä niiden ihmisten sosiaalista osallisuutta, joiden koulunkäynti on keskeytynyt tai koulutustaso jäänyt alhaiseksi tai jotka ovat joutuneet työttömiksi.

Young woman holding a colour palette

Mikä on EU-maiden ja EU-toimielinten rooli?

Vuonna 2012 annetussa validointisuosituksessa EU-maita kehotettiin ottamaan käyttöön kansallisia validointijärjestelyjä vuoteen 2018 mennessä. Näiden järjestelyjen tarkoituksena on lisätä virallisen koulutuksen ulkopuolella – esimerkiksi kotona, työssä tai vapaaehtoistoiminnassa – hankittujen taitojen ja osaamisen näkyvyyttä ja arvostusta. Euroopan komissio ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) auttavat EU-maita tässä prosessissa.

Validointia koskevissa eurooppalaisissa suuntaviivoissa on toimintapoliittisia ja käytännön neuvoja päättäjille ja sidosryhmille. Epävirallisen ja arkioppimisen validointia Euroopassa koskevassa kartoituksessa esitellään validointia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, annetaan esimerkkejä hyvistä toimintatavoista ja analysoidaan erilaisia teemoja. Suuntaviivat ja kartoitus tukevat kaikkien sidosryhmien välistä vuoropuhelua ja validoinnin kehittämistä Euroopassa.

Validointia koskevan suosituksen täytäntöönpanoa seurataan kertaluonteisten raporttien avulla, joita EU-maat toimittavat neuvoa-antavalle Europass-ryhmälle. Raporteissa maat esittelevät toimiensa edistymistä sekä kohtaamiaan haasteita.

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) neuvoa-antava ryhmä seuraa suosituksen täytäntöönpanoa. Ryhmän kokousten asiakirjat ovat saatavana komission asiantuntijaryhmien rekisterissä.