Европейски цифрови удостоверения за учене

Европейските цифрови удостоверения за учене са декларации, издадени от дадена организация на учащ се, в които се документира неговото обучение.

Европейските цифрови удостоверения за учене включват дипломи, академични справки и различни други видове удостоверения за учебни постижения. Те са многоезични и се подписват с уникален електронен печат (т.е. цифров еквивалент на гумения печат на институцията). Това позволява на институциите за образование и обучение лесно да проверяват, валидират и признават удостоверения от всякакъв размер или форма.

Какво представляват Европейските цифрови удостоверения за учене?

Европейските цифрови удостоверения за учене могат да описват и сертифицират:

 • квалификации (напр. професионални удостоверения, университетски дипломи и други учебни постижения),
 • дейности (напр. участие в класове и прояви за неформално учене),
 • оценки (напр. академични справки) и
 • права (напр. право на записване във възможности за обучение или на упражняване на професия).

Вградена моментна и автоматична автентификация и проверка проверява удостоверенията и спомага за намаляване на административната тежест, като веднага показва дали удостоверението е било подправено или е издадено от организация без правомощия. Европейските цифрови удостоверения за учене имат същата правна сила като удостоверенията на хартиен носител и се признават в рамките на европейското пространство за образование.

Ползи от цифровите удостоверения

Европейските цифрови удостоверения за обучение предлагат много ползи за гражданите, работодателите и организациите.

learner

Физическите лица

 • могат да създадат онлайн портфейл, за да проследяват цялото си обучение, като същевременно упражняват пълен контрол върху своите данни
 • могат лесно да използват повторно своите удостоверения, за да получат работа или да кандидатстват за допълнително обучение в цяла Европа
 • могат да представят и удостоверяват свидетелствата си във всеки един момент от своята кариера, дори ако институцията, която ги е издала, е закрита или ако данните, използвани за тяхното създаване, са изгубени;

Работодателите

 • могат драстично да намалят времето и разходите за проверка на удостоверенията и обработване на заявленията за работа
 • могат да разберат по-добре квалификацията на кандидатите, особено от други държави членки, тъй като удостоверенията ще бъдат преведени на собствения им език
 • могат да ползват с доверие удостоверенията, защитени от подправяне
employer
ETP

Организациите, предоставящи образование или обучение

 • могат да намалят административната тежест и разходите за издаване на удостоверения, като същевременно ускорят процедурите за издаване чрез цифровизация
 • могат да разберат по-добре квалификацията на учащите, особено от други държави членки, тъй като удостоверенията ще бъдат преведени на собствения им език

 

Те са преносими цифрови документи, които използват отворени стандарти и са напълно приведени в съответствие с познатите рамки и инструменти на ЕС, като например:

Може да ви е интересно да прочетете